I. Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je vystaven společností Clean’n’green s.r.o., se sídlem Ruská 45, Jičín, 506 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Hradci Králové, IČO: 10705899, tel. +420 608 701 603 email: obchod@cleanngreen.cz (dále jen „Prodávající“).
 2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

Vznikne-li vada na zboží dodaném tímto internetovým obchodem, je možné uplatnit reklamaci:

 1. Osobně, poštou na adrese Ruská 45, Jičín, 506 01 nebo emailem na adrese obchod@cleanngreen.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem.
 2. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile byla vada objevena. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 3. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje;
  a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

III. Rozsah práv z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Nejedná-li se o zboží, které je účelně s vadou prodáváno a zákazník je předem o vadě informován. Zejména Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
  • a. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednali,
  • b. je zboží v odpovídajícím množství, míře a gramáži.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
 5. Právo na dodání nového zboží má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad.
 7. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 8. Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na textilním zboží v případě že:
  • a. je zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • b. je zboží opotřebeno jeho obvyklým užíváním, nebo
  • c. vyplývá-li to z povahy věci.
 9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
  • a. dodáním nové věci bez vady
  • b. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • c. odstoupit od smlouvy.
 10. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
 3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 20.3. 2021.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanoveních zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

cs_CZCzech